За нас | Каталог | Галерија | Контакт
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задолжителна насока
Максимална дозволена висина на возилото
Удолница од 30 степени
 
 
1 0 2 5
 
 
 
  Каталог

 
  Error in OpenRecordset

[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Syntax error (missing operator) in query expression 'id='.

SELECT TOP 1 [slika_golema] FROM [tZnaci] WHERE id=Error in DLookUp

[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Syntax error (missing operator) in query expression 'id='.

SELECT TOP 1 [slika_golema] FROM [tZnaci] WHERE id=

 
  « Назад  
     
 
За нас | Каталог | Галерија | Контакт